Algemene Voorwaarden

Saneco Nederland

Algemene voorwaarden Saneco

1. Toepasselijkheid

1) Al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door deze Voorwaarden. Aanvullende of afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2) Indien één of meer bedingen van deze Voorwaarden nietig mochten zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in stand.

3) De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De ontvangst of onze bevestiging van ontvangst van dergelijke voorwaarden brengt hierin geen wijziging.

2. Overeenkomsten

1) Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en binden ons niet.

2) De overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke bevestiging aan Koper van de door hem geplaatste order.

3) Indien wij op verzoek van Koper een offerte hebben uitgebracht, komt de overeenkomst in afwijking van lid 2 tot stand indien en zodra wij van Koper tijdig diens schriftelijke aanvaarding van die offerte hebben ontvangen.

4) De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Koper de gekochte goederen afneemt.

5) Wij behouden ons het recht voor orders zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

3. Prijzen

1) Onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden. Onafhankelijk van de orderdatum zullen steeds de op de dag van levering geldende prijzen in rekening worden gebracht.

2) Orders worden slechts aangenomen onder voorbehoud van prijswijziging of wijziging van andere voorwaarden. Deze zijn onmiddellijk bindend voor alle lopende orders.

3) Indien de in lid 2 bedoelde wijziging nadelig is voor Koper, is hij bevoegd tot het annuleren van de lopende order(s) waarop deze wijziging van toepassing is, mits de annulering ons uiterlijk 10 dagen na datum van onze bekendmaking bereikt bij aangetekend schrijven.

4. Levering en levertijd

1) Op de levering zijn de Incoterms (International Commercial Terms) van toepassing zoals deze luidden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek (Ex Works). Vanaf het moment van levering gaat tevens het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op Koper. Bij strijdigheid tussen de Incoterms en deze Voorwaarden, gelden de Voorwaarden.

2) De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijden geven Koper niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en/of schadevergoeding te eisen.

3) Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door Koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen in onze magazijnen voor zijn rekening en risico. Indien Koper na daartoe te zijn gesommeerd binnen een periode van 2 weken in gebreke blijft met het afnemen der goederen, zijn wij gerechtigd tot onderhandse verkoop van deze goederen, waarbij de eventuele minder-opbrengst alsmede de kosten van deze verkoop voor rekening van Koper komen, onverminderd ons recht om vergoeding van overige schade te vorderen.

5. Toleranties

1) De opgave van gewichten en afmetingen van onze artikelen geschiedt slechts bij benadering. Zij kunnen variëren volgens de toleranties zoals gebruikelijk in de keramische industrie dan wel als vermeld op de orderbevestiging.

2) Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van indicatie. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij door ons uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

3) Indien in voorkomend geval sprake is van meer- of minderlevering van door Koper bestelde goederen, zijn van toepassing de daarvoor in de orderbevestiging genoemde percentages en zijn wij gerechtigd conform die percentages meer c.q. minder te factureren.

6. Reclames

1) Controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij Koper. Zowel reclames op hoeveelheid als op kwaliteit worden slechts onderzocht ingeval zij binnen 10 dagen ná levering schriftelijk bij ons worden gemeld en betrekking hebben op onverwerkte goederen. Reeds verwerkte goederen worden steeds geacht te zijn goedgekeurd.

2) Koper heeft te allen tijde het recht na daartoe schriftelijk gedaan verzoek voorafgaande aan de levering de goederen in onze magazijnen op zijn kosten te keuren.

7. Overmacht

In gevallen van overmacht zoals stakingen, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen, transportmoeilijkheden, technische moeilijkheden, gebrek aan personeel enz., ook indien deze omstandigheden ons raken dan wel enige onderneming waarvan wij zelf goederen of diensten moeten ontvangen, en verder in alle andere omstandigheden waarin de uitvoering of tijdige
uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden geëist, zullen wij het recht hebben, zonder tussenkomst van de rechter overeenkomsten hetzij geheel of gedeeltelijk te annuleren, hetzij de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder wegens die annulering of opschorting enigerlei schadeloosstelling verschuldigd te zijn.

8. Garantie

1) Wij garanderen dat de door ons geleverde producten vrij zijn van fabricagefouten en dat zij voldoen aan de technische eisen die daaraan gesteld mogen worden gedurende de hierna te vermelden periode.

2) De garantietermijn vangt aan op de datum van levering en bedraagt 2 jaar voor keramische producten die de merknaam STAND dragen. Voor de Schell modus E hd-k bedraagt deze garantie 2 jaar. Elke andere kraan die hierboven niet benoemd is heeft een garantie van 2 jaar.

3)De garantie op de Schell modus E hd-k en overige kranen geldt alleen wanneer deze via V.O.F. “SANECO” is besteld.

4) Van de garantie zijn uitgesloten de normale slijtage van de materialen of onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, alsmede kleur- en tintverschillen in die gevallen waarin producten gecombineerd zijn of worden met andere producten of met producten van een ander fabricaat.

5) De garantie geldt alleen voor producten die geïnstalleerd zijn volgens onze montage-instructies en de wettelijke, door waterleidingbedrijven en keuringsinstanties voorgeschreven richtlijnen.

6) Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt ten aanzien van producten waaraan Koper zelf een reparatie heeft verricht of laten verrichten of waaraan technische wijzigingen zijn aangebracht, tenzij wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Evenmin geldt de garantie voor gebreken of storingen die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of een van buiten komende oorzaak, waaronder de agressiviteit van het water.

7) Wanneer koper een gebrek of storing ontdekt, dan is hij verplicht ons daarvan onverwijld in kennis te stellen, waarna wij de klacht zullen onderzoeken. Indien de klacht gegrond is en onder de garantie valt, zullen wij, te onzer keuze, overgaan tot het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde. Indien het ten behoeve van herstel of vervanging naar ons oordeel noodzakelijk is werkzaamheden te verrichten aan muren of vloeren of soortgelijke werkzaamheden te verrichten, dan vallen de daarmee gemoeide kosten onder de garantie.

8) Wanneer een product vervangen dient te worden maar niet meer in ons leveringsprogramma is opgenomen, zullen wij het meest nabijkomend en gelijkwaardig model leveren.

9) De garantie heeft geen betrekking op de kosten van montage en demontage of op kosten die daaruit direct of indirect voortvloeien. Herstelkosten worden niet vergoed indien zij betrekking hebben op zichtbare gebreken die voorafgaand aan de montage geconstateerd hadden kunnen worden.


9. Schade en aansprakelijkheid

1) Wij zijn nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, hoe ook genaamd, welke onmiddellijk of middellijk voortvloeit uit annulering of niet nakoming van de overeenkomst, uit vertraging bij de levering of uit gebreken der geleverde goederen, voor zover niet door garantie gedekt.

2) Anders dan voor afgegeven garanties zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook welke direct of indirect voortvloeit uit of betrekking heeft op het gebruik, de verwerking, verkoop of distributie van onze producten. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor gedragingen of tekortkomingen van onze leveranciers of andere hulppersonen.

3) Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade die Koper of een derde mocht lijden, waaronder bedrijfsschade of milieuschade.

4) In het algemeen zijn wij bij gebreken aan onze producten nimmer tot meer gehouden dan, te onzer keuze, vervanging van deze producten of tot terugbetaling van de koopprijs.

5) Indien wij aansprakelijk zijn voor bepaalde schade, dan is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag van de koopprijs, doch in elk geval tot het bedrag waarop onze verzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.

6) De beperkingen van aansprakelijkheid in de voorgaande leden van dit artikel gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van V.O.F. “SANECO” MAARSSEN of haar leidinggevenden.

7) Indien Koper schade lijdt of dreigt te lijden waarvoor hij ons aansprakelijk houdt, is hij verplicht ons onverwijld telefonisch en schriftelijk in kennis te stellen zodra hij met die (mogelijke) schade bekend raakt, op straffe van verval van alle mogelijke aanspraken.

8) Onverminderd het bepaalde in lid 6 verjaren alle rechtsvorderingen in verband met geleden of nog te lijden schade door verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop Koper met die schade bekend is geraakt.

10. Betaling

1) De koopprijs inclusief omzetbelasting dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

2) Bij betaling geldt de kredietbeperkingstoeslag en/of betalingskorting als overeengekomen.

3) In geval van overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is Koper een rente verschuldigd van 1.5% per maand of gedeelte daarvan tot de dag der algehele voldoening, of de wettelijkehandelsrente indien en zo lang die hoger mocht zijn.

4) Indien Koper het door hem verschuldigde niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, is hij in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, en is Koper tevens alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die wij zullen maken ter verkrijging van voldoening.

5) In geval van niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd te onzer keuze lopende orders te annuleren of op te schorten, alsmede kan Koper geen beroep doen op reclame of garantie. Eventueel daaruit voor ons voortvloeiende schade komt voor rekening van Koper.

11. Eigendomsvoorbehoud

1) Zolang Koper de koopprijs niet volledig heeft betaald, blijven de geleverde producten ons eigendom.

2) Koper is niet gerechtigd vóór de betaling de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen.

3) Wij zijn in voorkomend geval gerechtigd zonder enige sommatie of rechterlijke tussenkomst de verkochte producten terug te nemen of van de Koper te verlangen de verkochte producten franco aan ons te retourneren, zulks onverminderd onze overige rechten in bedoelde gevallen.

12. Toepasselijk recht

1) Onze aanbiedingen en de met ons gesloten overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2) Eventuele geschillen die mochten rijzen in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd ons recht om Koper voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.

3) Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze Voorwaarden is authentiek.